Powershell Modules detecteren en installeren

Categories: IT, Scripting

Om in powershell scripts de juiste modules te laden gebruik ik een module.ps1 bestand, deze bevat alle relevante modules die ik gebruik tijdens uitvoeren van een script. Het module.ps1 bestand wordt aan het uit te voeren script toegevoegd door een include regel:

. $PSScriptRoot\modules.ps1

Onderstaand is een subset van de door mij gebruikte modules, een functie wordt geinstalleerd door de functie met juiste parameters aan te roepen in het hoofdscript.
In onderstaand voorbeeld laad ik in mijn module.ps1 direct een aantal modules, ook zit hier maatwerk in voor bijvoorbeeld de VMWare powerCLI en Xen (Xen vereist een zip bestand met de module in de root folder van het script / module.

######################################################################################
#
# MODULES DETECTEREN / INSTALLEREN
#
######################################################################################
function InstallModules
(
  [string]$modulename,
  [string]$moduledisplay
) {
  write-host "######################################################################################" -ForegroundColor Magenta
  write-host "############### $moduledisplay" -ForegroundColor Magenta
  if (!(get-installedmodule $modulename)) { 
    install-module $modulename -SkipPublisherCheck -Confirm:$False -Force -allowclobber
    Import-Module $modulename -force
  } 
  else { 
    Import-Module $modulename -Force
    write-host "############### $moduledisplay " -ForegroundColor Green
  }
}
InstallModules -modulename SQLServer -moduledisplay "SQL Server"
InstallModules -modulename azure.storage -moduledisplay "Azure Storage"

# Maatwerk Modules #
# Power CLI #
write-host "######################################################################################" -ForegroundColor Magenta
write-host "############### VMware PowerCLI" -ForegroundColor Magenta
if (!(get-installedmodule vmware.powercli)) { 
  install-module vmware.powercli -Confirm:$False -Force -AllowClobber
  import-module vmware.powercli -Force
  Set-PowerCLIConfiguration -Scope User -ParticipateInCEIP $false | out-null
} 
else { 
  $lvermajor = (get-installedmodule vmware.powercli).version.major
  $lverminor = (get-installedmodule vmware.powercli).version.minor
  $lverbuild = (get-installedmodule vmware.powercli).version.build
  $lverrevision = (get-installedmodule vmware.powercli).version.revision
  write-host "############### VMware PowerCLI versie lokaal : $lvermajor.$lverminor.$lverbuild.$lverrevision" -ForegroundColor Cyan
  $overmajor = (find-module vmware.powercli).version.major
  $overminor = (find-module vmware.powercli).version.minor
  $overbuild = (find-module vmware.powercli).version.build
  $overrevision = (find-module vmware.powercli).version.revision
  write-host "############### VMware PowerCLI versie online : $overmajor.$overminor.$overbuild.$overrevision" -ForegroundColor Cyan
  if ($lvermajor -clt $overmajor) { write-host "############### VMware PowerCLI Major versie wijkt af $lvermajor <> $overmajor"; install-module vmware.powercli -Confirm:$False -Force -AllowClobber }
  if ($lverminor -clt $overminor) { write-host "############### VMware PowerCLI Minor versie wijkt af $lverminor <> $overminor"; install-module vmware.powercli -Confirm:$False -Force -AllowClobber }
  if ($lverbuild -clt $overbuild) { write-host "############### VMware PowerCLI Build versie wijkt af $lverbuild <> $overbuild"; install-module vmware.powercli -Confirm:$False -Force -AllowClobber }
  if ($lverrevision -clt $overrevision) { write-host "############### VMware PowerCLI revision versie wijkt af $lverrevision <> $overrevision"; install-module vmware.powercli -Confirm:$False -Force -AllowClobber }
  import-module vmware.powercli -Force
  Set-PowerCLIConfiguration -InvalidCertificateAction Ignore -Confirm:$false | out-null
  write-host "############### VMware PowerCLI " -ForegroundColor Green
}
# RSAT Tools 
write-host "######################################################################################" -ForegroundColor Magenta
Write-host "############### RSAT Active Directory " -ForegroundColor Magenta
if ((Get-WindowsFeature RSAT-AD-Powershell).installed -eq $False) { 
  Import-Module ServerManager
  Add-WindowsFeature RSAT-AD-PowerShell -Confirm:$false
  Import-Module ActiveDirectory 
} 
else { 
  Import-Module ActiveDirectory
  write-host "############### RSAT Active Directory" -ForegroundColor Green
}
# Xen Server
write-host "######################################################################################" -ForegroundColor Magenta 
Write-host "############### Xen Server Module " -ForegroundColor Magenta
if (!(test-path -Path $PSScriptRoot\XenServerPSModule)) {
  New-Item -Path $PSScriptRoot\XenServerPSModule -ItemType Directory -Force
  Expand-Archive -Path $PSScriptRoot\XenServerPSModule.zip -DestinationPath $PSScriptRoot
  copy-item "$PSScriptRoot\XenServerPSModule\*" -destination "$env:windir\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\XenServerPSModule" -recurse 
} 
else {
  Import-Module $PSScriptRoot\XenServerPSModule\XenServerPSModule.psd1
  write-host "############### XenServer Module" -ForegroundColor Green
}
«
»